Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Παρακολουθώντας την ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, μαθαίνοντας δηλαδή γραφή και ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν μόνοι του, όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να παράγουν σύντομα και σωστά γραπτά κείμενα, όταν η καθημερινότητα το απαιτεί (π.χ. μια υπεύθυνη δήλωση για μια δημόσια υπηρεσία). Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επόμενες σχετικές ενότητες για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Μέσα από την ταχύρρυθμη ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» βασικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι αρχάριοι εκπαιδευόμενοι να ξεπεράσουν φόβους, να προσεγγίσουν το γραπτό λόγο και να τον χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με σιγουριά, σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Βελτιώνω την ορθογραφία μου [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Σκοπός της ενότητας «Βελτιώνω την ορθογραφία μου» είναι να αποδείξει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσει κάποιος την ορθογραφία του! Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας και κάποιους κανόνες γραμματικής. Με βάση αυτά, καθώς και με τη βοήθεια του Εκπαιδευτή, θα συνηθίσουν στην αναγνώριση των λέξεων και στη χρήση του σωστού κανόνα στη σωστή περίπτωση. Ακόμα και όσοι έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και έχουν αφήσει για χρόνια τα θρανία, θα μπορέσουν, στην ταχύρρυθμη αυτή ενότητα, να καλύψουν κάποιες απορίες τους. Τέλος, θα πετύχουν τόσο να δημιουργούν τα δικά τους σύντομα γραπτά κείμενα με σωστή ορθογραφία, όσο και να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους όσον αφορά στη γραπτή επικοινωνία τους.
Σύνταξη εγγράφων – φορμών [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
«Λένε ότι “μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”. Μπορεί κάποιος να μου δώσει αυτές τις προηγούμενες πέντε λέξεις σε μια εικόνα;». Στόχος της θεματικής ενότητας «Σύνταξη Εγγράφων και Φορμών» είναι να αποτελέσει έναν οδηγό για τη σημασία της γραπτής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλει η εποχή μας για τη συγγραφή ενός επιτυχημένου βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής του επιστολής και μιας συστατικής επιστολής, την εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές αναγνώρισης και συμπλήρωσης χρήσιμων εντύπων και δημοσίων εγγράφων και τη σύνταξη επιστολών, παραγράφων και περιλήψεων. Μελετώντας το υλικό της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τη δομή σε διάφορα έντυπα κρατικών υπηρεσιών, να κατανοούν τους όρους που αναγράφονται σε ένα έντυπο, να συμπληρώνουν έντυπα χρήσιμα στην καθημερινή τους πρακτική, να συντάσσουν επίσημες και ανεπίσημες επιστολές, να κρατάνε σημειώσεις και να εφαρμόζουν στην προφορική και γραπτή επικοινωνία τις πληροφορίες που αντλούν. Για την καλύτερη κατανόηση κάθε έννοιας-ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία βρίσκονται στα παραρτήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλές περιπτώσεις δειγμάτων προς χρήση. Επιπρόσθετα, κάθε ενότητα περιέχει χρήσιμες ασκήσεις και δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους. Στην ολοκλήρωσή του, η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων συμβουλών για τη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο γραπτός λόγος στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα και λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας.
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η θεματική ενότητα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στον χώρο εργασίας απευθύνεται σε όσους έχουν μια αρχική, βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Α2, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από αυτό των αρχαρίων), αλλά επεκτείνεται και σε όσους είναι λίγο πιο προχωρημένοι (επίπεδο Β1, το οποίο είναι αμέσως πριν από αυτό του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Lower). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα για να συστηθούν και να ανταλλάξουν βασικές πληροφορίες γύρω από τον εργασιακό τους χώρο. Θα ασχοληθούν, επίσης, με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους στην Αγγλική γλώσσα σε σχέση με τον εργασιακό χώρο. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση πλήρους βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα, με βάση το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο «Europass» και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση.
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)) [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για τον τουρισμό απευθύνεται σε όσους έχουν ενδιαφέρον για τη χρήση της Αγγλικής σε τουριστικούς χώρους (μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, κ.λπ.). Το πρόγραμμα προϋποθέτει μια αρχική, βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Α2, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από αυτό των αρχαρίων). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν κυρίως τον προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα για να ανταλλάσσουν μηνύματα, να συγκεντρώνουν βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες σε χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και να αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία στην Αγγλική και στην κοινωνική ζωή.
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η Θεματική Ενότητα με τίτλο: «Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» έχει γραφεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποτελείται από πέντε ενότητες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της γαλλικής γλώσσας μέσα από τον τομέα του τουρισμού. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται κοινά σημεία των δύο γλωσσών και γίνεται σαφής αναφορά σε σύμβολα, τα πιο αντιπροσωπευτικά του γαλλικού πολιτισμού. Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τον εαυτό του, να συμπληρώσει ένα ταξιδιωτικό έντυπο, να πραγματοποιήσει μία τηλεφωνική επικοινωνία και να μιλήσει για το επάγγελμά του σε σχέση με τον τουρισμό. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αποκωδικοποιείται ένα εισιτήριο και εξάγονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τίθενται ερωτήσεις για τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και για αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων και διάφορες συμβουλές τις οποίες οφείλει να γνωρίζει κάποιος που ταξιδεύει στο εξωτερικό. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κράτηση ενός δωματίου σε ένα ξενοδοχείο ή ενός τραπεζιού σε ένα εστιατόριο. Στην πέμπτη ενότητα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μία ομαδική επίσκεψη και δίνονται πληροφορίες για τα κυριότερα αξιοθέατα στο Παρίσι με σκοπό την επαφή με την ιστορία αυτών των μνημείων του γαλλικού πολιτισμού.
  • Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]
  • Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]
  • Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]
  • Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]
  • Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]
  • Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) [ Διάρκεια: 25 ώρες]