Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Σε αυτήν την θεματική ενότητα επιχειρείται μια προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ανάπτυξη άγχους /στρες στο χώρο εργασίας και στην αποδοτικότερη διαχείριση των παραπάνω. Για το σύγχρονο άνθρωπο το επάγγελμα και η καριέρα έχουν εξέχουσα θέση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, είτε να συγκρούονται με τις προτεραιότητες της προσωπικής/οικογενειακής ζωής, είτε να συσσωρεύουν άγχος που γίνεται δύσκολα διαχειρίσιμο και επιβαρύνει την καθημερινή ζωή. Στην πρώτη υποενότητα αναπτύσσονται οι έννοιες της εργασίας και της οικογένειας και προσεγγίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια με τα οποία ο καθένας διαχειρίζεται το χρόνο του, καθώς και ο τρόπος που ισορροπεί μεταξύ των δυο αυτών «αξόνων» ζωής. Στην δεύτερη υποενότητα γίνεται προσπάθεια να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με την έννοια του «άγχους», ιδιαίτερα αυτού που δημιουργείται στον εργασιακό χώρο, τους παράγοντες που το επηρεάζουν και να προσεγγίσει μέσα από ασκήσεις την αποδοτικότερη διαχείρισή του. Η μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας δεν προϋποθέτει προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται, ενώ αξιοποιούνται οι σχετικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Για αυτόν το λόγο στο εκπαιδευτικό υλικό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε «Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής», οι οποίες διατρέχουν όλη την ενότητα.

Διαχείριση χρόνου [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Σε αυτήν τη θεματική ενότητα επιχειρείται να γίνει μια αρχική προσέγγιση της έννοιας του χρόνου, της σημασίας που έχει για την καθημερινότητα, αλλά και της ζωής γενικότερα. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του χρόνου, προσεγγίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στη διαχείρισή του, ενώ αναπτύσσονται τα πιθανά εμπόδια στη διαδικασία αυτή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση του χρόνου στην εργασία, ενώ διατυπώνονται προτάσεις, μέθοδοι και εργαλεία για την αποδοτικότερη διαχείρισή του. Γίνεται προσπάθεια οι εκπαιδευόμενοι, με τη βοήθεια των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό, να αντιληφθούν τις προσωπικές τους αντιλήψεις και στάσεις σε σχέση με το θέμα ώστε να βοηθηθούν- στο βαθμό που το επιθυμούν- να προβούν σε αλλαγές σε σχέση με αυτές. Για τη μελέτη της ενότητας δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους εκπαιδευόμενους, ενώ γίνεται προσπάθεια η εξοικείωση με τη «δύσκολη» και αφηρημένη έννοια του χρόνου να γίνει με τρόπο απλό και κατανοητό, χωρίς ταυτόχρονα να χάνεται και η βαθύτερη εσωτερική ή φιλοσοφική του διάσταση. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία μπορεί να αποτελέσει οδηγό για περαιτέρω αναζήτηση και μελέτη.

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Ο εθελοντισμός στη σύγχρονη κοινωνία πολύ συχνά γίνεται αντικείμενο υποτίμησης και παρανοήσεων. Κι αυτό γιατί, ως «κοινωνία πολιτών», υπολειπόμαστε αισθητά στο επίπεδο της κατανόησης, της λειτουργίας του και της δυναμικής του. Η θεματική αυτής της ενότητας αποσκοπεί στην ανάδειξη και κατανόηση του ζητήματος του εθελοντισμού μέσα από την αποσαφήνιση βασικών όψεων του φαινόμενου, διαχωρίζοντάς το από άλλα φαινόμενα όπως π.χ. αυτού της «φιλανθρωπίας» ή της «αγαθοεργίας». Επιπροσθέτως, η Θεματική Ενότητα αυτή επιδιώκει να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του εθελοντισμού στην εποχή της κρίσης αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι, ανάμεσα σε άλλα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το φαινόμενο του εθελοντισμού στις σύγχρονές του διαστάσεις, να συνειδητοποιούν την ανάγκη του εθελοντισμού στην εποχή της κρίσης, να αναγνωρίζουν τον ειδικό ρόλο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία σε θέματα συλλογικής δράσης και κοινωνικών παρεμβάσεων.

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Το ζήτημα της κοινωνικής κρίσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύ-παραγοντικό φαινόμενο. Το διακύβευμα στις μέρες μας είναι η ορθολογική κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου αυτού, με τρόπο πρακτικό και αποτελεσματικό, ώστε οι συνέπειές του στο επίπεδο της καθημερινότητας να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο δραστικά. Ειδικότερα, η Θεματική αυτή Ενότητα εστιάζει σε στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης μέσα από το πρίσμα του επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών στάσεων αλλά και των πρακτικών μας απέναντι σε βασικά ζητήματα του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε αλλά και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας. Οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της θεματικής αυτής, ανάμεσα σε άλλα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής κρίσης, να ερμηνεύουν ορθολογικά τις παραμέτρους που τη συνθέτουν, να συνειδητοποιούν την ανάγκη μιας διαλεκτικής ανάγνωσης της κρίσης μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητάς τους και εν τέλει να αναπτύσσουν δεξιότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες [ Διάρκεια: 50 ώρες]    
H θεματική ενότητα «Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών. Το υλικό της θεματικής ενότητας είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υποστηρίζει τη μάθηση με βιωματικό τρόπο. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια, τα είδη και τις μορφές επικοινωνίας διαχρονικά. Κατόπιν, επιχειρείται γνωριμία με τα δύο βασικά είδη επικοινωνίας, την προφορική και τη γραπτή. Στις ενότητες που αναφέρονται στην προφορική και γραπτή επικοινωνία οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα εμπόδια που καθιστούν την επικοινωνία αναποτελεσματική, αλλά και τις υποχρεώσεις υπαλλήλων και πολιτών. Επίσης θα γνωρίσουν τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα και τη σημασία τους για τον αποτελεσματικό τρόπο ομιλίας και θα έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα είδη εγγράφων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ακόμα, οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στις μέρες μας, με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τέλος, θα γνωρίσουν κάποιες καλές πρακτικές και θα αναπτύξουν δεξιότητες για να ξεπερνάνε τα εμπόδια και να επικοινωνούν αποτελεσματικά ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται σπονδυλωτά θέματα που σχετίζονται με την προσωπική μας ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα. Αναπτύσσονται τα θέματα της επικοινωνίας, των συναισθημάτων και της αποδοτικής διαχείρισής τους, θέματα προσωπικών ορίων, διαχείρισης θυμού, θέματα αυτοεκτίμησης, σχέσεων στο ζευγάρι και διαχείρισης της απώλειας και του πένθους. Τα διαφορετικά θέματα που προσεγγίζονται έχουν μεταξύ τους μια ισχυρή σύνδεση, η οποία αφορά στην καθημερινή διαχείριση των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Το μεγάλο εύρος του θέματος αυτού δημιουργεί την ανάγκη για συνοπτική αλλά και επιλεκτική ανάπτυξη των διαφορετικών υποενοτήτων. Κάθε ομάδα εκπαιδευομένων, αλλά και καθένας ξεχωριστά μπορεί να εστιάσει και να εμβαθύνει σε θέματα που τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης με γνώμονα τη διερεύνηση προσωπικών πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των εκπαιδευομένων, αλλά και την κινητοποίηση για πιθανές αλλαγές. Δίνονται πληροφορίες που ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιοποιήσει στην καθημερινή ζωή, χωρίς να απαιτούνται προαπαιτούμενες γνώσεις στα θέματα αυτά. Η βιβλιογραφία αποτελεί και έναν οδηγό για περαιτέρω μελέτη σε θέματα που ο καθένας επιθυμεί ή έχει περισσότερη ανάγκη.

Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο της εργασίας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για όλους τους φορείς και τους οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας. Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο πως όταν στο πεδίο της διοίκησης η ηγεσία ασκείται με τρόπο χαρισματικό, αυτό είναι πολλαπλώς επωφελές. Ειδικότερα, σήμερα που λόγω της κρισιμότητας της εποχής κυριαρχούν φαινόμενα που συνοδεύονται από αβεβαιότητα, ανασφάλεια και ραγδαίες αλλαγές, ο εργασιακός χώρος αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο τα φαινόμενα αυτά αντανακλώνται με σχεδόν ευθύ τρόπο. Αναμφίβολα, λοιπόν, η προώθηση της αποτελεσματικής ηγεσίας, συμβάλλει στην ευδοκίμηση επωφελών πρακτικών οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη γόνιμων αποτελεσμάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Μέσω της Θεματικής Ενότητας αυτής οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές που προωθούν την αποτελεσματική ηγεσία, να αναπτύσσουν δεξιότητες άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο εργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου, να αναγνωρίζουν και να συναισθάνονται τις πρακτικές που προωθούν την αποτελεσματικότητα στους χώρους δουλειάς.

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο [ Διάρκεια: 25 ώρες]    


Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας [ Διάρκεια: 25 ώρες]