Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)[ Διάρκεια: 50 ώρες]     
H θεματική ενότητα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα καθοδηγεί βήμα-βήμα τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας κειμένου, ξεκινώντας από το περιβάλλον εργασίας, την οθόνη του προγράμματος και τις πρώτες ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνει και φτάνει μέχρι τη μορφοποίηση του κειμένου και την εισαγωγή πινάκων και αντικειμένων σχεδίασης. Σκοπός της ενότητας είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για να διερευνήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να διερευνούν και άλλες επιλογές, καθώς αποκτούν εμπειρία και γνώσεις. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στη χρήση του διαδικτύου. Και σε αυτή την ενότητα ξεκινά η μελέτη του θέματος από τα πρώτα βήματα για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες να κατανοήσουν τι είναι το διαδίκτυο και ποιες είναι οι πρώτες λειτουργίες που χρειάζεται να γνωρίζουν για να το αξιοποιήσουν. Επίσης, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες, ωστόσο μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εμπειρότερους χρήστες.
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
Η Θεματική Ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)» έχει ως στόχο την εκμάθηση δύο ιδιαίτερα σημαντικών και χρήσιμων εφαρμογών γραφείου. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται Βιβλία Εργασίας του Microsoft Office Excel, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τήρηση πινάκων, εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων και χρήση συναρτήσεων, εξαγωγή στατιστικών και δημιουργία γραφημάτων. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την εφαρμογή Microsoft Office Powerpoint, που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε παρουσιάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της υποενότητας ο χρήστης μαθαίνει να δημιουργεί και να διαχειρίζεται αρχεία παρουσιάσεων, να προσθέτει σε αυτά κίνηση, χρώμα, ήχο, εικόνες και βίντεο, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει την εργασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
Η Θεματική Ενότητα «Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα (ΙΙΙ)» εστιάζει σε δύο κύριους άξονες: Ο ένας αφορά, σε πρώτο στάδιο, στην εξοικείωση με την έννοια της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ). Οι χρήστε αναμένεται να έρθουν σε επαφή με ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ), την Access του Microsoft Office. Μέσα από το Σύστημα αυτό, μαθαίνουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται έναν Πίνακα Βάσης Δεδομένων και να τον συνδέουν με άλλους Πίνακες. Τέλος, διδάσκονται οι διάφορες δυνατότητες που έχει ένα ΣΔΒΔ όπως η δημιουργία Φόρμας, Έκθεσης και Ερωτημάτων. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συνδυάζουν τις εφαρμογές που ως τώρα έχουν διδαχθεί. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται οι τρόποι με τους οποίους «συνεργάζονται» οι εφαρμογές Word και Excel, Excel και Powerpoint, Access και Excel. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αξιοποιούν τη βοηθητική εφαρμογή doPDF, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπουν τα αρχεία doc, xls, ppt σε pdf.
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
H θεματική ενότητα «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή» έχει ως στόχο, με ένα συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο, να ξεναγήσει τους εκπαιδευόμενους στους τομείς όπου το διαδίκτυο σήμερα έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο πώς το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, ενημερωμένα, ξεκούραστα και σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, βασικοί τομείς που αναλύονται στη θεματική ενότητα είναι η σύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινή επικοινωνία, τις αγορές, την ενημέρωση και πληροφόρηση, τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, την εκπαίδευση και τη μάθηση, την εργασία και την ψυχαγωγία, καθώς και βασικά θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου. Είναι προφανές ότι οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι αδύνατο να εξαντληθούν στη θεματολογία που αφορά στη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ακόμη περισσότερα θέματα από αυτά που αναλύονται στις σελίδες του υλικού της θεματικής ενότητας.
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα περιβάλλοντα (εργαλεία) και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα (social media). Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίσουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες υπηρεσίες και τα περιβάλλοντα της κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τις δυνατότητες που αυτά διανοίγουν. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική ζωή, στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές πρακτικές, καθώς και στον κόσμο της οικονομίας και της εργασίας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαφυλάττουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα και γενικότερα να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα με ασφάλεια. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:  αντιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά σημαντικών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των δυνατοτήτων που διανοίγουν αυτές οι υπηρεσίες,  γνωρίζουν τη θεμελιώδη ορολογία των εργαλείων, περιβαλλόντων, υπηρεσιών των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  αναγνωρίζουν τα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των εργαλείων, περιβαλλόντων, υπηρεσιών των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναμένεται να υφίστανται με ένα γενικευμένο τρόπο (ενδεχομένως και στο εγγύς μέλλον) - όπως οι διαδικασίες έγγραφής, επεξεργασίας ενός προσωπικού προφίλ κ.λπ.
Δημιουργία Ιστοσελίδας [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων και μικρών ιστοχώρων. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την εμπέδωση της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη δημιουργία ιστοσελίδων και γενικότερα να γνωρίζουν τα τεχνικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων. Επιπλέον, θα μπορέσουν να επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, καθώς θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας, αφού θα μπορούν πλέον να δημιουργούν ιστοσελίδες σχετικές με το επάγγελμά τους, αλλά και μια γενικότερη συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν επιλέξουν τη δημιουργία ιστοσελίδων στις θεματικές περιοχές που έχουν να κάνουν με πολιτική επικαιρότητα ή θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:  γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των περιβαλλόντων και τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ιστοσελίδων,  αντιλαμβάνονται τη στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και (σχετικά μικρών) ιστοχώρων,  γνωρίζουν επαρκώς τα διάφορα είδη ιστοσελίδων που μπορούν να δημιουργηθούν, τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους και τα εργαλεία που είναι καταλληλότερα για τη διαχείρισή τους,  έχουν τουλάχιστον μια εξοικείωση με τα τεχνικά, οικονομικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων και ιστοχώρων.
Ηλεκτρονική εφημερίδα [ Διάρκεια: 50 ώρες]      
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις τεχνικές δημιουργίας σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων, σύγχρονου περιοδικού και εξειδικευμένου τύπου γενικότερα, καθώς και, σε κάποιο βαθμό, γενικότερα με θέματα ηλεκτρονικής έκδοσης εντύπων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει είναι να σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών και γενικότερα να γνωρίζουν τα τεχνικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η χρήση τέτοιων μέσων. Επιπλέον, να μπορέσουν να επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας αλλά και μια γενικότερη συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:  γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των περιβαλλόντων και τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ηλεκτρονικών εφημερίδων,  κατέχουν τη στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εφημερίδων,  έχουν μια επαρκή γνώση των διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών εφημερίδων και των χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας,  έχουν τουλάχιστον μια εξοικείωση με τα τεχνικά, οικονομικά, νομικά, πολιτικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εντύπων.
Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning [ Διάρκεια: 25 ώρες] e-Κ.Δ.Β.Μ.      
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία