Καινοτομία–Επιχειρηματικότητα–Διοίκηση Επιχειρήσεων [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαντώνται όλο και συχνότερα σήμερα. Όμως, ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενό τους και ποιες δεξιότητες και εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν ένα νέο επιχειρηματία για την είσοδό του στην αγορά; Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η οριοθέτηση των προηγούμενων εννοιών και η σύντομη συζήτηση του ρόλου τους στο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο. Αρχικά, συζητούνται οι διάφοροι ορισμοί για την επιχειρηματικότητα και οι διάφορες μορφές της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η διαδικασία της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης: από την επιχειρηματική ευκαιρία στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην ίδρυση της εταιρείας. Τέλος, συζητούνται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ως προς την αρχική φάση διοίκησής τους, συγκρινόμενες με μεγαλύτερες εταιρείες εγκατεστημένες στην αγορά. Η Θεματική Ενότητα στοχεύει, επίσης, σε μάθηση μέσω δράσης θεμάτων που αφορούν στο επιχειρείν. Έτσι, δίνεται έμφαση στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου βασισμένου σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες των εκπαιδευομένων. Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασική επιχειρηματική δεξιότητα, χρήσιμη στην προσέλκυση συνεργατών και επενδυτών, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων: παρουσίαση του προϊόντος, ανάλυση ανταγωνιστών, ανάλυση SWOT, οικονομική ανάλυση και σχέδιο μάρκετινγκ. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν άμεσα σε όσα μαθαίνουν.
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
Στις μέρες μας, το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της προστατευτικής κρατικής πολιτικής αλλά και η αποθέωση της φιλελεύθερης αγοράς (της προσφοράς και ζήτησης) έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη αλλαγής της σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενσωματώνοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές παραμέτρους. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει σκοπό να αναπτύξει θέματα: - κοινωνικής οικονομίας, - κοινωνικής (ή αλληλέγγυας) επιχειρηματικότητας, - σχετικά με τον κοινωνικό επιχειρηματία, - λογοδοσίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και - σχετικά με τους ηθικούς επενδυτές. Επίσης, θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες και επαρκείς γνώσεις για μια σειρά θεμάτων θεσμικού πλαισίου (λ.χ. σχετικές νομοθεσίες), πρακτικών ζητημάτων και εμπειρικών αποτελεσμάτων βασιζόμενα στην εθνική και διεθνή εμπειρία, ώστε να προετοιμαστούν στελέχη ικανά να ανταποκριθούν μελλοντικά στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας.
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Το εκπαιδευτικό υλικό της «Επιχειρηματικότητας και Τουριστικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης» προωθεί μια βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Επιχειρείται μια προσέγγιση στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των καινοτόμων ιδεών, του επιχειρηματικού κύκλου και της διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου. Έτσι, μέσα από την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επιδιώκεται η υιοθέτησή τους με σκοπό τη δημιουργία μιας καινοτομικής επιχείρησης που να σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της περιοχής. Επίσης, στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων για τον επιχειρηματικό κύκλο και τις φάσεις του, καθώς και για το επιχειρηματικό σχέδιο και τα βασικά του βήματα. Γίνεται ανάλυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πώς αυτή επιτυγχάνεται, ενώ δίνεται έμφαση στη σχέση του πολιτιστικού τουρισμού με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, προτείνεται, με βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με επιτυχημένα παραδείγματα που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και με βιωματικό τρόπο να μπορέσουν να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό υλικό.
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα αποτελεί την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και καλύπτει σήμερα όλο σχεδόν το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις πρακτικές και τις δυνατότητές της, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να γνωρίσει και να αξιολογήσει κριτικά σε σχέση με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τις πρωτοβουλίες του. Αρχικά, παρουσιάζεται ιστορικά η εμφάνιση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ως εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως: η Amazon, η TripAdvizor, το Skype κ.ά. συζητούνται οι διάφορες μορφές ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα επιχειρηματικά μοντέλα του, οι πρακτικές του και ο χαρακτήρας του (αγοραίος, κοινωνικός, μικτός κ.ά.). Στη συνέχεια, συζητείται το επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικών επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των παραδοσιακών εδαφίων του, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και ασφάλειας των συναλλαγών, συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικά συστήματα μάρκετινγκ κ.ά. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα όπως: η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η υπεραισιοδοξία για τις νέες τεχνολογίες, η πειρατεία στο διαδίκτυο κ.ά. Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι αφενός η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων, αφετέρου η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και σειρά δραστηριοτήτων.
Πράσινη Επιχειρηματικότητα [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Στόχος της θεματικής ενότητας «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» είναι να αποτελέσει έναν οδηγό δημιουργίας μιας πράσινης επιχείρησης υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλει η εποχή μας για ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος με ανάπτυξη ενός προσοδοφόρου επιχειρηματικού προτύπου που θα αποφέρει τόσο περιβαλλοντικά, όσο και επιχειρηματικά οικονομικά οφέλη. Μελετώντας το υλικό της θεματικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος - ενδιαφερόμενος αντιλαμβάνεται τις έννοιες της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς επίσης και τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε επιχείρησης που ενσωματώνει περιβαλλοντικές δράσεις. Για την καλύτερη κατανόηση κάθε έννοιας - ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία αποτελούν καλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής εφαρμογής από επιχειρήσεις του ελλαδικού χώρου. Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται Καλές Πρακτικές και Μελέτες Περιπτώσεων, οι οποίες περιέχουν και ασκήσεις για τους εκπαιδευόμενους - ενδιαφερόμενους. Τέλος, εκτιμάται ότι η θεματική ενότητα διευκολύνει στη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για αντίστοιχες τάσεις που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το αντικείμενο της πράσινης – περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στο άμεσο και απώτερο μέλλον.
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών στην εκμετάλλευση ευκαιριών ή στη δημιουργία της δικής τους θέσης εργασίας, ανοίγοντας μια επιχείρηση. Άλλοι έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και έχοντας εντοπίσει ένα κενό στην αγορά βλέπουν μια ευκαιρία να ανοίγεται μπροστά τους. Παρόλο που ο ενθουσιασμός και το πάθος στην επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητα, δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν και δεξιότητες να καλλιεργηθούν προκειμένου το εγχείρημα του νέου επιχειρηματία να στεφθεί με επιτυχία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση και τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων διοίκησης ώστε να παίρνονται εγκαίρως οι κατάλληλες αποφάσεις. H θεματική ενότητα «Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση» στοχεύει στο να εισάγει κάθε συμμετέχοντα σε βασικές έννοιες και τεχνικές δημιουργίας της δικής του επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια είναι χρήσιμο ο κάθε εκπαιδευόμενος να εστιάσει στο σχεδιασμό ενός πραγματικού επιχειρηματικού εγχειρήματος και να ακολουθήσει τα βήματα της ενότητας. Ως επιμέρους θέματα της ενότητας αυτής συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται με πρακτικό τρόπο τα εξής: οι τεχνικές ανεύρεσης της αρχικής ιδέας, η δοκιμή και αξιολόγησή της πριν την έναρξη της επιχείρησης, η παροχή γνώσεων για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων, η επιλογή νομικής μορφής, η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, καθώς και η εύρεση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης.
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ενώ συχνά λέγεται ότι δεν υπάρχει «συνταγή επιτυχίας». Ένα από τα πρώτα βήματα στην έναρξη μιας επιχείρησης και σημαντικός παράγοντας για την μελλοντική επιτυχία είναι η εύρεση συνεργατών. Ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη για μια επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογεί τα προϊόντα που διαθέτει μια Τράπεζα, να υιοθετεί τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές για τη βελτίωση των εργασιών του και να αξιοποιεί επιλογές χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων που του παρέχονται. Στη θεματική ενότητα «Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές» σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές στη δική τους επιχείρηση. Οι ενότητες του προγράμματος επιλέχθηκαν με τη λογική των βημάτων που θα πρέπει να κάνει ο υποψήφιος επιχειρηματίας προκειμένου να αναπτύξει τη συνεργασία του με έναν ή περισσότερους τραπεζικούς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες, παρακολουθώντας το επιμορφωτικό πρόγραμμα της θεματικής ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν βασικά τραπεζικά προϊόντα και να αξιοποιούν τις τραπεζικές υπηρεσίες προς όφελος της επιχείρησής τους, να εκτιμούν τα οφέλη και το κόστος των διαφόρων συναλλαγών, να κατανοούν τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές και τις δυνατότητες που τους παρέχει η χρήση υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής, να διαχειρίζονται τα χρηματικά τους διαθέσιμα προς όφελος της επιχειρηματικής δράσης τους και να επιλέγουν χρηματοδοτικές λύσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Το θέμα της διαχείρισης των οικονομικών του νοικοκυριού ήταν ανέκαθεν σημαντικό για την οικογενειακή ευημερία, σήμερα όμως δείχνει πιο κρίσιμο από ποτέ. Η μείωση των μισθών και εισοδημάτων, η ανεργία, οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που συνεχώς αυξάνονται έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ποιότητα διαβίωσης των περισσότερων οικογενειών. Για το λόγο αυτό, η σωστή διαχείριση των εσόδων και εξόδων, η λήψη αποφάσεων για τη μείωση και τακτοποίηση των δαπανών και η σωστή καταγραφή και υπολογισμός τους είναι σημεία μεγάλης σημασίας. Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Υπολογίζοντας τις Δαπάνες του Νοικοκυριού» είναι η ανάδειξη γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε οι συμμετέχοντες να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις δαπάνες του νοικοκυριού. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στο να επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο να υπολογίζει και να οργανώνει τις οικογενειακές του δαπάνες χρησιμοποιώντας μαθηματικά και τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης των δαπανών του νοικοκυριού και στην ανάπτυξη τεχνικών λήψης αποφάσεων για την εναρμόνιση των οικονομικών δαπανών με την ποιότητα διαβίωσης. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της θεματικής αυτής θα είναι σε θέση να καταγράφουν και να αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν τις δαπάνες που έχει ένα νοικοκυριό, να προσδιορίζουν αριθμητικά τις δαπάνες του νοικοκυριού και να εκτελούν μαθηματικές πράξεις ώστε να τις υπολογίζουν, να χρησιμοποιούν τα Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) για να πραγματοποιούν πράξεις, να οργανώνουν σε πίνακες και να αναπαριστούν σε διαγράμματα τις οικογενειακές δαπάνες.
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Στη θεματική ενότητα ‘Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας’ εξετάζεται η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων ή ανέργων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η διαχείριση της σταδιοδρομίας προσεγγίζεται μέσα από την οπτική της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, του τομέα εκείνου της Ψυχολογίας που έχει ως στόχο να στηρίζει τα άτομα ώστε να γίνουν ικανά να αξιοποιούν τα εφόδιά τους και να παίρνουν «καλές» αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Για να το επιτύχουν αυτό, χρειάζεται να δουν με ρεαλισμό τον εαυτό τους, δηλαδή να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους, όπως και την ικανότητά τους να θέτουν στόχους, να παίρνουν αποφάσεις και να τις πραγματοποιούν με επιτυχία. Όμως, επειδή ‘βρίσκω δουλειά’ δεν σημαίνει αποκλειστικά την εύρεση θέσης εργασίας, τονίζεται ότι η επιχειρηματικότητα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, αρκεί να υπάρχει διάθεση, επιχειρηματικό πνεύμα και κατάλληλη προετοιμασία του μελλοντικού επιχειρηματία. Μέσα από το υλικό της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, όσοι βρίσκονται σε κάποια φάση μετάβασης ή και αλλαγής στην εργασία τους, μπορούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, αλλά και να εφοδιαστούν με πρακτικές συμβουλές για το ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων [ Διάρκεια: 25 ώρες]      
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών [ Διάρκεια: 25 ώρες]