Περιβάλλον και καθημερινή ζωή [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Μια γρήγορη ματιά τριγύρω πείθει όλους ότι περιβαλλοντικά προβλήματα υποβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής καθενός. Η συνειδητοποίηση όμως του γεγονότος αυτού, αν και είναι αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της και ικανή συνθήκη για βελτίωση της καθημερινής ζωής στο σπίτι, στη δουλεία, στη γειτονιά ή στο δήμο. Έτσι, προκύπτουν προβληματισμοί όπως: • Ποια η έννοια του περιβάλλοντος στην καθημερινότητα και ποια η επίδραση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην ποιότητα ζωής; • Υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές και κριτήρια επιλογής φιλικότερων περιβαλλοντικά λύσεων; • Ποιος ο ατομικός ρόλος και ο βαθμός προσωπικής ευθύνης, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα; Στόχος της θεματικής ενότητας αυτής είναι να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό πρακτικών της καθημερινότητας. Να προσφέρει ιδέες για περιβαλλοντική προστασία με εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, προτείνοντας εξίσου αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα: • Διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα, • Επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων, • Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής εξοικονόμησης, • Θέρμανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους, • Μετακινήσεων και ηχορρύπανσης, • Αστικού περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων, • Επιπτώσεων των καταναλωτικών συνηθειών στο περιβάλλον. Τέλος, στόχος είναι να προωθήσει την κοινή συλλογική δράση για ουσιαστικές παρεμβάσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, προς μια πιο αειφόρο προοπτική στην καθημερινή ζωή.
Γεωργία και Φυσικοί Πόροι [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
«…εγώ τρέφομαι υγιεινά και έτσι ψωνίζω μόνο βιολογικά. Άσε που με αυτόν τον τρόπο σέβομαι το περιβάλλον…» «…με τη χημική γεωργία τα έχουν όλα καταστρέψει. Τα πάντα γίνονται για το κέρδος. Δε σέβονται τίποτα…» «…η βιολογική γεωργία είναι μία απάτη.. Ξέρεις τι κομπίνες γίνονται; Και σιγά τους ελέγχους που τους κάνουν…» «…προϊόντα αγοράζω από κάποιον που κάνει ολοκληρωμένη γεωργία. Τους ελέγχουν για τα πάντα και έτσι είμαι ήσυχος. Δεν κάνουν υπερβολές και προφυλάσσουν έτσι το περιβάλλον…» Σε τέτοιες συζητήσεις όλοι έχουν συμμετάσχει και σίγουρα έχουν άποψη σχετικά με το κατά πόσο η γεωργία σέβεται τους φυσικούς πόρους. Η άποψη αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από διάβασμα βιβλίων, εφημερίδων, εντύπων, μέσα από ενημερωτικές ημερίδες, από ντοκιμαντέρ και εν γένει ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση, από φιλικές συζητήσεις με ειδικούς αλλά και από προσωπική εμπειρία. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να αναδείξει και άλλες οπτικές γωνίες του θέματος, έτσι ώστε να μην επικροτείται ή αναθεματίζεται η γεωργία ανάλογα με το είδος της (βιολογική, χημική, ολοκληρωμένη κ.λπ.), αλλά να προσδιορίζεται αυτή και η επίδρασή της στους φυσικούς πόρους μέσα από μία σειρά άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, τον τρόπο σκέψης του, την παιδεία του, την οικονομική του κατάσταση, την πολιτεία, το κράτος κ.λπ. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν εκείνες οι αδυναμίες σύμφωνα με τις οποίες ένα τέλειο καθ’ όλα σύστημα καλλιέργειας, σε ό,τι αφορά στο σεβασμό των φυσικών πόρων, μπορεί να εκφυλιστεί και να είναι μόνο κατ’ όνομα φιλικό προς το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο στόχος είναι η παροχή γνώσης για τη γεωργία που σέβεται το περιβάλλον, αλλά και η δημιουργία εναύσματος για έντονες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για την επίδραση της γεωργίας στους φυσικούς πόρους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ανθρώπου, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρει αυτός (παραγωγός, καταναλωτής, πολιτικός, γεωπόνος-δημόσιος λειτουργός, γεωπόνος- ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος εταιρείας του κλάδου, κ.λπ.).
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Η ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας συμβάλλει στην απαρίθμηση των αμεσότερων και κρισιμότερων περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, τη γειτονιά και το Δήμο, καθώς και στην κατανόηση της σημασίας που έχει η επίλυση των ζητημάτων για την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την υποκίνηση και το σχεδιασμό συλλογικών περιβαλλοντικών δράσεων. Περιγράφονται έννοιες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές δράσεις, γίνεται αναφορά στη σημασία τους και στους τύπους που διακρίνονται, ενώ παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την ενεργό συμμετοχή. Παράλληλα, καλλιεργείται η ανάπτυξη ειδικών επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων, όπως η χρήση του λόγου με επάρκεια και πειθώ για την προβολή επιχειρημάτων και αιτημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήθηκαν ασκήσεις που εμπεριέχουν ερωτήματα με στόχο να ενθαρρύνουν το στοχασμό πάνω σε προσωπικές εμπειρίες επιτυχημένων πρακτικών, τη συζήτηση σε ομάδες και τη διερεύνηση τρόπων επέκτασης των πρακτικών αυτών στο ατομικό, εργασιακό και συλλογικό περιβάλλον. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργατικότητας και της ανάδειξης νέων ιδεών που υποκινούν συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις και συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής και στην οικοδόμηση μιας αειφόρου τοπικής κοινωνίας.
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τον πλανήτη και τους κατοίκους του, μας επιτρέπει να δούμε το σπίτι μας από μια ευρύτερη, οικολογική σκοπιά, η οποία δίνει νέες διαστάσεις, προσανατολισμούς και ρόλους στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η συνειδητοποίηση, επίσης, της επίδρασης των ανθρώπων στις λειτουργίες του φυσικού κόσμου και η αναθεώρηση της θέσης μας μέσα σε αυτόν, μας καλούν να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα κάνουμε το σπίτι μας πιο σύγχρονο, πιο οικονομικό, πιο οικολογικό. Πότε λέμε ότι ένα σπίτι είναι οικολογικό; Όταν συμβάλλει θετικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, κάνει την καθημερινότητά τους πιο οικονομική και βοηθά στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Η Θεματική Ενότητα «Οικολογικές λύσεις για το σπίτι» απευθύνεται σε όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε να ανακαλύψουμε νέες ιδέες, πρακτικές και ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας, να περιορίσουμε τις σπατάλες και να αναβαθμίσουμε το οικιακό μας περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προσφέρει προσιτές βασικές γνώσεις για το δομημένο περιβάλλον, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, και το εσωτερικό οικιακό περιβάλλον, υπό το πρίσμα της αειφορίας, και βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάληψη δράσεων και υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν την υγεία μας, το σπίτι μας και την καθημερινή μας ζωή.
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες[ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους Σωματικής, Ψυχικής και Κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Η Πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Υγείας του ανθρώπου και συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας περισσότερο από τη θεραπευτική. Η προληπτική φροντίδα αφορά στην καταπολέμηση και αποφυγή των κινδύνων που απειλούν την υγεία του ανθρώπου, στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. Απαιτεί συστηματική προσπάθεια και συχνά βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ο ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της Αγωγής Υγείας, που με οργανωμένα προγράμματα παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης, βοηθά στην καταπολέμηση ανθυγιεινών συμπεριφορών και στην υιοθέτηση συνηθειών που προστατεύουν και προάγουν την υγεία. Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση παροχή βοήθειας ή περίθαλψης σε θύµα κάποιου ατυχήµατος ή σε πάσχοντες από µια οξεία νόσο µε σκοπό την επείγουσα αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή και την Υγεία. Σκοπός της παροχής των Πρώτων Βοηθειών είναι η Διατήρηση της ζωής, η Πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης, η Ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για Ανάνηψη. Η αναγκαία γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποκτηθεί από τον οποιοδήποτε με απλή διαδικασία και πρακτικές ασκήσεις δεδομένου "Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν".
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Αστικοί λαχανόκηποι [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων [ Διάρκεια: 25 ώρες]         
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή [ Διάρκεια: 25 ώρες]