Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή [ Διάρκεια: 25 ώρες]     
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναμένεται να συμβάλει, ώστε οι Μετανάστες να μπορούν να βελτιώσουν ως ένα βαθμό την καθημερινή τους ζωή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του σχετικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τα μηνύματα που ανταλλάσσουν με τους άλλους γύρω σας, να εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση των γνώσεών τους στην ελληνική γλώσσα, να αναζητούν ευκολότερα σχετικές πληροφορίες και φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα μπορούν επίσης να επικοινωνούν καλύτερα στην καθημερινή τους ζωή, ενώ θα εξοικειωθούν περισσότερο με τις δυνατότητες πληροφόρησης και δικτύωσης, με τις δυνατότητες προστασίας των δικαιωμάτων και, ευρύτερα, συλλογικής δράσης στην καθημερινότητά τους. Θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία για πιθανούς φορείς στους οποίους μπορούν να βρουν ποικίλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για τη βελτίωση της ζωής τους. Θα είναι περισσότερο σε θέση να διερευνήσουν, με καθημερινούς πρακτικούς τρόπους, πρόσωπα-κλειδιά και φορείς παροχής πληροφοριών - υπηρεσιών και προστασίας δικαιωμάτων που τους αφορούν. Τέλος η επαφή με τη συγκεκριμένη ενότητα αναμένεται ότι μπορεί να βοηθήσει να γνωρίσουν και να σχετιστούν περισσότερο με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, στοιχείο σημαντικό τόσο για την επίλυση καθημερινών πρακτικών θεμάτων που τους απασχολούν (π.χ. επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες) όσο και για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
H Θεματική Ενότητα «Τσιγγάνοι – Γλωσσικές Δεξιότητες Ι» και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας των Ρομά που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Η ενότητα σχεδιάστηκε για ενήλικους εκπαιδευόμενους από το αρχικό επίπεδο μέχρι και το επίπεδο του βασικού χρήστη της γλώσσας. Οι τελικοί χρήστες του αναμένεται να αναπτύξουν εκείνες τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους διευκολύνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν προφορικό και γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας, όπως το να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και οικεία τους πρόσωπα, να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, να διεκπεραιώνουν βασικές αγορές, να κατανοούν και να αξιοποιούν πληροφορίες για την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα επεξεργαστούν αυθεντικό υλικό όπως αυτό που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή: ταμπέλες, συσκευασίες, οδηγίες χρήσης, διαφημίσεις και ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, μικρές αγγελίες, προγράμματα, προσκλήσεις, κάρτες, ιστοσελίδες, απλά άρθρα από εφημερίδες ή περιοδικά κ.ο.κ. Μέσα από το είδος του υλικού και την επιδίωξη ενίσχυσης της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και βιωμάτων για θέματα της καθημερινής ζωής, ώστε τελικά οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες επικοινωνίας τους μέσω προφορικού και γραπτού λόγου.
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙI [ Διάρκεια: 50 ώρες]     
H Θεματική Ενότητα «Τσιγγάνοι – Γλωσσικές Δεξιότητες ΙΙ» και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας των Ρομά που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και να ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις ανάγκες των καθημερινών συναλλαγών. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι που θα παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα αναμένεται να είναι σε θέση, όταν θα την ολοκληρώσουν: • να κατανοούν τα βασικά σημεία, αλλά και αρκετές λεπτομέρειες, των πληροφοριών που μεταδίδονται προφορικά και σχετίζονται με θέματα της καθημερινής ζωής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο (εργασία, υπηρεσίες, γιορτές και διασκέδαση, υγεία), • να δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και την εργασία τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα πράγματα που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν, πιθανά προβλήματα υγείας, • να δίνουν οδηγίες και να εκφράζουν συναισθήματα, αιτήματα και παράπονα, • να ζητούν πληροφορίες για καθημερινά τους προβλήματα στην εργασία ή για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με υπηρεσίες (Δήμος, Αστυνομία, Εφορία, ΙΚΑ, Νοσοκομεία κ.ο.κ.) και να κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται, • να συμπληρώνουν έγγραφα, όπως αιτήσεις και δηλώσεις, να γράφουν γράμματα και ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές παραπόνων και να κρατούν σημειώσεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν, • να κατανοούν ενημερωτικά φυλλάδια, απλά έντυπα πληροφοριών όπως αυτά που μπορεί να συναντήσουν σε μια τράπεζα, στο ΙΚΑ, στο χώρο εργασίας τους ή σε ένα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), καθώς και απλά άρθρα σε εφημερίδες ή περιοδικά.
Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή [ Διάρκεια: 25 ώρες]        + Εκπαιδευτή
Το εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση ενήλικων Τσιγγάνων απευθύνεται σε πληθυσμό με ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία τον καθιστούν ευάλωτο κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα τον υποστηρίξει να ισχυροποιήσει την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή του, ώστε να βιώνει την καθημερινότητά του με αρμονία και ισορροπία για να ενταχθεί ομαλά, δημιουργικά, συνειδητά, αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην ευρύτερη κοινωνία έχοντας ισότιμες σχέσεις με τα άτομα της δικιάς του κοινότητας αλλά και με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας του. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει έξι (6) υποενότητες με θεματικές που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή των Τσιγγάνων. Οι 6 βασικές υποενότητες είναι: • πολιτισμική ταυτότητα • οικιστικός χώρος • εκπαίδευση • απασχόληση • υγεία • υπηρεσίες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες και ασκήσεις: 1) που στοχεύουν στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους και στην αποδοχή της πολιτισμικής τους ταυτότητας και 2) που τους υποστηρίζουν στην αντιμετώπιση των τομέων της καθημερινότητάς τους για την κοινωνική τους ένταξη. Το ζητούμενο για τον εκπαιδευόμενο είναι να μπορεί να αξιοποιεί τις εμπειρίες, τα βιώματα, τις γνώσεις, τις πληροφορίες της καθημερινότητάς του και να επιχειρεί με την υποστήριξη του συγκεκριμένου υλικού να τις αφηγείται μέσα σε ένα συλλογικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) [ Διάρκεια: 125 ώρες]     
Σκοπός της ενότητας (Α1) είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες ή καταστάσεις με τυπικό ή φιλικό τρόπο. Η ενότητα έρχεται να καλύψει τις βασικές επικοινωνιακές ανάγκες μιας αρκετά διαφορετικής ομάδας, δηλ. εκπαιδευόμενων κρατουμένων που μιλούν Ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα χωρίς όμως συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης Ελληνικών και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες για τις ανάγκες της καθημερινότητας εντός και έκτος φυλακής. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται απλές επικοινωνιακές καταστάσεις που αφορούν στην καθημερινή ζωή, π.χ. ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εντός και εκτός φυλακής, οργάνωση της κοινωνικής ζωής (ενοικίαση σπιτιού, αγορές, φιλικές σχέσεις, διασκέδαση), επαφή με δημόσιες υπηρεσίες, χρήση των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας, επίσκεψη στον γιατρό, κ.ά. Η προσέγγιση της ενότητας είναι επικοινωνιακή: παρουσιάζονται διάλογοι, όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, και συνοδεύονται από έναν πίνακα με το λεξιλόγιο του διάλογου. Ακολουθούν τα γραμματικά φαινόμενα με παραδείγματα και δραστηριότητες εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οΙ εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά κύριο λόγο προφορικά, να κατανοούν, να χρησιμοποιούν απλές εκφράσεις και να ανταποκρίνονται σε απλές καθημερινές ανάγκες.
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) [ Διάρκεια: 175 ώρες]     
Η ενότητα Α2 (βασική γνώση) απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους κρατούμενους που επιθυμούν να βελτιώσουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους μέσα και στο μέλλον έξω από τη φυλακή σε ό,τι αφορά στις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί συνέχεια της ενότητας Α1 (στοιχειώδης γνώση) και σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος κρατούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Η ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες Ελλήνων και αλλοδαπών εκπαιδευόμενων κρατουμένων χωρίς συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης Ελληνικών, που επιθυμούν όμως όλοι να μάθουν Ελληνικά. Κοινός στόχος η διάθεση βελτίωσης μέσω της ελληνικής γλώσσας, που ο καθένας γνωρίζει ή / και έχει διδαχτεί περισσότερο ή λιγότερο. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται επικοινωνιακές καταστάσεις: η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις, η επαγγελματική ζωή, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η αγορά εργασίας, τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε πρώην φυλακισμένους, τα ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σύνδεση με τις θεματικές της ενότητας Α1, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν και να συνδέσουν τα θεματικά λεξιλόγια, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.
Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων [ Διάρκεια: 25 ώρες]    
Η θεματική ενότητα εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων φυλακισμένων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αντιληφθούν τα ταλέντα, τις δεξιότητές τους, τα δυνατά τους σημεία, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους και να αποκτήσουν μια θετική στάση σε κάθε προσωπική και επαγγελματική προοπτική. Οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι εξοικειώνονται με τεχνικές ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο στο πλαίσιο της φυλακής όσο και εκτός, στην ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην αναζήτηση εργασίας: η διαχείριση των συναισθημάτων (κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων), η σωστή αξιοποίηση του χρόνου (ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και υλοποίηση), η επιτυχής επίλυση συγκρούσεων, η αντιμετώπιση του άγχους, οι τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα και η τεχνική της συνέντευξης αποτελούν βασικές θεματικές, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων ισότητας ευκαιριών, ένταξης των εκπαιδευόμενων κρατουμένων στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή μετά την αποφυλάκιση, μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και διαμόρφωσης στάσης ενεργού πολίτη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση για τις δυνατότητες εκπαίδευσης, πρόσβασης στην εργασία και στην υγεία εντός φυλακής, ώστε να υπάρχει μια εικόνα για όλα τα προγράμματα που προσφέρονται και ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα αξιοποιήσει ανάλογα.
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι [ Διάρκεια: 50 ώρες]    
Η θεματική ενότητα «Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές Δεξιότητες Ι» και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό απευθύνεται στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Σχεδιάστηκε για ενήλικους εκπαιδευόμενους από το αρχικό επίπεδο μέχρι και το επίπεδο του βασικού χρήστη της γλώσσας. Έτσι, όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να αναπτύξουν εκείνες τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους διευκολύνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν προφορικό και γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας, όπως το να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και οικεία τους πρόσωπα, να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, να διεκπεραιώνουν βασικές αγορές και να επικοινωνούν στο χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας. Στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα επεξεργαστούν αυθεντικό υλικό όπως αυτό που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή: ταμπέλες, συσκευασίες, οδηγίες χρήσης, διαφημίσεις και ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, μικρές αγγελίες, προγράμματα, προσκλήσεις, κάρτες, ιστοσελίδες, απλά άρθρα από εφημερίδες ή περιοδικά κ.ο.κ. Μέσα από το είδος του υλικού και την επιδίωξη ενίσχυσης της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και βιωμάτων για θέματα της καθημερινής ζωής, ώστε τελικά οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες επικοινωνίας τους μέσω προφορικού και γραπτού λόγου.
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ [ Διάρκεια: 50 ώρες]    
Η θεματική ενότητα «Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές Δεξιότητες ΙΙ» και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό απευθύνεται στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και να ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις ανάγκες των καθημερινών συναλλαγών. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι που θα παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα αναμένεται να είναι σε θέση, όταν θα την ολοκληρώσουν: • να κατανοούν τα βασικά σημεία, αλλά και αρκετές λεπτομέρειες, των πληροφοριών που μεταδίδονται προφορικά και σχετίζονται με θέματα της καθημερινής ζωής (κατοικία, υπηρεσίες, διασκέδαση, εκπαίδευση, υγεία), • να δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά τους, τα πράγματα που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν, για κάποιο πρόβλημα υγείας, για το σχολείο ή τα μαθήματα που παρακολουθούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, να δίνουν σχετικές συμβουλές και οδηγίες και να εκφράζουν συναισθήματα, αιτήματα και παράπονα, • να ζητούν ενημέρωση και πληροφορίες για να λύσουν καθημερινά προβλήματα ή να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με υπηρεσίες (Δήμος, Αστυνομία, Εφορία, Τράπεζα κ.ο.κ.) και εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή για να ενοικιάσουν ένα χώρο κατοικίας, • να συμπληρώνουν έγγραφα, όπως αιτήσεις και δηλώσεις, να γράφουν γράμματα και ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές παραπόνων και να κρατούν σημειώσεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν, • να κατανοούν ενημερωτικά φυλλάδια, απλά έντυπα πληροφοριών όπως αυτά που μπορεί να συναντήσουν σε μια Εφορία ή ένα ΚΕΠ ή αυτά που σχετίζονται με εκπαιδευτικά θέματα και προγράμματα, οδηγίες χρήσης, οδηγούς και προγράμματα διασκέδασης, απλά άρθρα σε εφημερίδες ή περιοδικά.